حافظ

خدا را ای نصیحت‌گو حدیثِ ساغر و مِی گو
که نقشی در خیالِ ما از این خوش‌تر نمی‌گیرد