حافظ

دلِ عالمی بسوزی چو عِذار برفروزی
تو از این چه سود داری ، که نمی‌کنی مدارا؟

برچسب ها

سبو در شبکه‌های اجتماعی