حافظ

دل در هوسِ روی تو ای مونسِ جان
خاکِ راهیست که در دستِ نسیم افتاده‌ست