حافظ

آسایش دو گیتی ، تفسیرِ این دو حرف است
با دوستان مروّت ، با دشمنان مدارا