حافظ

دولتی را که نباشد غم از آسیبِ زوال
بی تکلّف بشنو دولتِ درویشان است