حافظ

دلبرم عزمِ سفر کرد خدا را یاران
چه کنم با دلِ مجروح که مرهم با اوست