حافظ

دور از رخِ تو دم به دم از گوشه‌ی چشمم
سیلابِ سرشک آمد و طوفانِ بلا رفت