حافظ

دل گفت وصالش به دعا باز توان یافت
عمری است که عمرم همه در کار دعا رفت

برچسب ها

سبو در شبکه‌های اجتماعی