حافظ

آنکس است اهل بشارت که اشارت داند
نکته‌ها هست بسی ، محرمِ اسرار کجاست