حافظ

درختِ دوستی بنشان که کامِ دل به بار آرَد
نهالِ دشمنی برکن که رنجِ بی‌شمار آرَد