حافظ

در ازل پرتو حُسنت ز تجلّی دم زد
عشق پیدا شد و آتش به همه عالَم زد