حافظ

روز اوّل که سرِ زلف تو دیدم گفتم
که پریشانیِ این سلسله را آخر نیست