حافظ

ز عشقِ ناتمامِ ما جمالِ یار مستغنی است
به آب و رنگ و خال و خط ، چه حاجت رویِ زیبا را