حافظ

ز چشمِ شوخِ تو جان کی توان بُرد
که دایم با کمان اندر کمین است