حافظ

زلف او دام است و خالش دانه‌ی آن دام و من
بر امیدِ دانه‌ای افتاده‌ام در دامِ دوست