حافظ

ز حالِ ما دلت آگه شود مگر وقتی
که لاله بَردَمَد از خاکِ کشتگانِ غَمَت