حافظ

دی می‌شد و گفتم صنما عهد به جای آر

گفتا غلطی خواجه در این عهد وفا نیست

برچسب ها

سبو در شبکه‌های اجتماعی