حسرت همدانی

باشدم در دل نهان عشقِ تو پنهان چون کنم

زردی رخسار و چشم اشکبارِ خویش را