حسرت همدانی

بیش از این نیست دگر طاقت آزار مرا

دگر ای یارِ جفا پیشه میازار مرا