حسرت همدانی

به بلای غمِ هجر تو گرفتار شود

به غمِ هجر تو کرد آنکه گرفتار مرا