حسرت همدانی

بی گلِ رویِ توام باغ و بهارست حرام

گل رویِ تو بِه از باغ و بهارست مرا