حسرت همدانی

بود عمری که در راهِ تو شب‌ها

دو گوشم بر در و چشمم به راه است