حسرت همدانی

با تو گردد آشنا ، ترسم رقیب

باعث صد گونه تشویش من است