حسرت همدانی

بیا که خاطرِ مجموع عاشقان بی تو

چو زلف در همت آشفته و پریشان است