حسرت همدانی

برده دل از کفم آن طرز نگاه

جان فدایِ تو و طرز نگه ات