حسرت همدانی

با قافله سالار کسی کاش بگوید

وا مانده ای از قافله ات باز پس افتاد