حسرت همدانی

به خانه نقش تنش از پی بهانه کشم

به این بهانه مگر امشبش به خانه کشم