حسرت همدانی

پیش رندانِ خرابات نیرزد به جویی

تخت جمشیدِ جم و سلطنت کیخسرو