حسرت همدانی

تا کنم شمّه ای از خوبیِ حسن تو عیان

پای تا سر همه ای کاش زبان می گشتم