حسرت همدانی

تا غبار از سر راهش بنشانم به سرشک

کاش می‌بود مرا چشم تری بهتر از این