حسرت همدانی

قناعت به ز گنج شایگان است

گدایی را که سیم و زر نباشد