حسرت همدانی

تا تو آن زلف پریشانِ پر از خم داری

عاشقان را همه آشفته و درهم داری