حسرت همدانی

چاره‌ ی تلخی هجران به یکی بوسه از آن

لبِ شیرین شکر بار کنم یا نکنم؟