حسرت همدانی

دلم ز خویشتن آن لحظه گشت بیگانه

که با سگان سر کویت آشنا می‌شد