حسرت همدانی

در حضورت بس که در تاب و تبم ای همنشین

روز وصلت می‌کنم شب‌های هجران آرزو