حسرت همدانی

روانم از پی محمل روان شد

چو آن محمل نشین با کاروان رفت