حسرت همدانی

روز ِ وصل تو نیز می نالم

زان که دارد ز پی شب ِ هجران