حسرت همدانی

ز گلشن رفتم و قطع نظر از گل اگر کردم

مرا شد جور ِ گلچین و جفای باغبان باعث