حسرت همدانی

ز خاره سخت تر بودم شبی بردم به سر بی تو

به سر بردم شبی و زنده‌ام ، خاکم به سر بی تو