حسرت همدانی

سرت اندر کنار دیگران است

چرا خاک غمم بر سر نباشد