حسرت همدانی

سیه روز آن کسی کو را نباشد

به سر سودایِ زلفِ نازنینی