حسرت همدانی

گفتم که تو را نام و نشان چیست ؟ مرا گفت

از گفته زبان درکش و بی نام و نشان باش