حسرت همدانی

مانندت ای رشک پری هرگز نزاده مادری

حیف است چون تو دلبری خندان دل آزاری کند