حسرت همدانی

مکن کاکل پریشان و مگردان

مرا خاطر پریشان از غمِ عشق