حسرت همدانی

مرغانِ قفس را همه از دام رهاندی

شادم که مرا از قفس آزاد نکردی