حسرت همدانی

آن را که به سر شورِ تو شیرین پسر افتاد

شیرین پسرانش به جهان از نظر افتاد