حسرت همدانی

نگران ای کس من رویِ کسان تا کی و چند

سویِ هر ناکس و هر کس نگران تا کی و چند