حسرت همدانی

نگرانت دگرانند و منِ دل نگران

باشم از دور به حسرت نگران تا کی و چند