حسرت همدانی

بی‌وفا یارا چو یاری را نمی‌دانی چه سود