حسرت همدانی

یار بی پرده عیان ، طالب دیدار کجاست
یوسفِ مصر به بازار و خریدار کجاست